Projekt „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” jest realizowany w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

2017-10-09 – 2020-10-09
 

Wartość całkowita projektu: 21 608 339,05 pln
 
Wartość dofinansowania z EFRR: 14 939 814,43 pln
 
Głównym celem projektu „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” jest rewitalizacja zasobów kultury oraz wzmocnienie wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego celem osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych poprzez wdrożenie  programu  ACD. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obiektu położonego przy ul. Księży Młyn 13/15  oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji programu kulturalno- edukacyjnego. 
 
W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:
 
Nazwa wskaźnika2 Jednostka miary Wartość
docelowa3
Rok osiągnięcia
wartości docelowej4
I. Wskaźniki produktu
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. 1 2020
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 1 2020
Liczba zakupionego trwałego wyposażenia szt. 293 2020
Liczba zabezpieczonych obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem szt. 1 2020
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin
w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
(CI 9)
odwiedziny/rok 1500 2020
 Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby/rok  1500  2020
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) EPC  4  2020
II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji %  10,69% 2020 
Dziedzictwo kulturowe oraz zasoby kultury są ważnym czynnikiem tworzenia postaw kreatywnych, wpływają na wspieranie działań innowacyjnych, a tym samym pozytywnie oddziałują na rozwój gospodarczy, dlatego też niezbędne jest wdrażanie działań mających na celu ich wzmacnianie. Projekt ma na celu  efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych poprzez szerzenie i wspieranie sztuki współczesnej, w tym jako elementu dziedzictwa kulturowego zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym. Zdefiniowane cele projektu pozwoliły sprecyzować i określić konieczne do wykonania działania. Na ich podstawie zdefiniowano przedmiot projektu, z którego z kolei  wynikają wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  Realizacja projektu przyczyni się do  generowania  nowych  kierunków  rozwoju w dziedzinie sztuk projektowych i szerzenia designu jako kultury, rozwoju kompetencji kluczowych i wzrostu integracji społecznej – cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie programu edukacji artystycznej i kulturlanej. Rezultatem projektu będzie wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i  rozwój Księżego Młyna jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.  ACD będzie bowiem miejscem kulturotwórczym zarówno w aspekcie lokalnym integrującym społeczność historycznego miejsca jakim dla Łodzi jest Księży Młyn, ale także miejscem otwartym na wszystkie ośrodki akademickie z ich szeroko pojętym potencjałem kreatywnym. Dotyczy to również działań w obszarze muzyki, teatru, filmu etc. 
 
Realizacja projektu odpowiada na szeroko rozumiany problem, jakim jest brak promocji i edukacji w dziedzinie kreatywności i designu w sztuce, w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Na tak postawiony problem składa się kilka elementów: brak właściwej atrakcyjnej bazy lokalowej zapewniającej wzrost zainteresowania sztuką i kulturą, słaba edukacja w dziedzinie designu, brak promocji sztuki w poparciu o kierunki kreatywne. Niska świadomość roli designu w życiu, edukacji artystycznej, kulturze, gospodarce wpływa niekorzystnie na naszą pozycję w globalnej kulturze i gospodarce. Dlatego niezwykle ważnym jest stworzenia własnego innowacyjnego wizerunku dla polskiego przemysłu kreatywnego. Aby tego dokonać niezbędne jest uaktywnienie kulturowe społeczeństwa poprzez naukę kreatywnego myślenia. Działalność ACD w ramach programu kulturalno – edukacyjnego, ma więc na celu: przybliżyć w praktyczny sposób znaczenie terminów przemysł kreatywny i przemysł kultury poprzez edukację artystyczną (warsztaty, spotkania, festiwale), prowadzić działalność wystawienniczą i kulturową objaśniającą wagę działalności projektowej dla współczesnego świata, ekonomii i kultury, integrować środowisko wykładowców, profesjonalistów projektowania i otwierać je na przeciętnego odbiorcę, kształtować wrażliwości estetyczną społeczeństwa poprzez edukację kulturową mówiącą o pięknie rzeczy (wzornictwo otaczających nas produktów) i otoczenia, w którym żyjemy (architektura wnętrz, architektura krajobrazu, przestrzenie użyteczności publicznej), wzmacniać potencjał kulturalny regionu i jego społeczności.
ACD na Księżym Młynie powstało z potrzeby utworzenia miejsca, gdzie krzyżują się myśli, postawy, trendy. Będzie miejscem kulturotwórczym, przyczyniającym się do rozwoju kapitału kulturowego i kreatywnego społeczności, a także miasta Łodzi w kontekście podnoszenia atrakcyjności turystycznej. Umiejscowienie ACD w Łodzi w partnerstwie z polskimi uczelniami artystycznymi klasyfikuje Miasto jako poważny ośrodek w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, przemysłu kultury i edukacji artystycznej. Taka sytuacja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój strategicznych dla Łodzi i konkurencyjnych w skali kraju form aktywności kulturalnej opartej o innowacyjne rozwiązania. ACD zaktywizuje powstawianie wokół KM małych form gospodarczych w zakresie gastronomii, handlu i usług.